IAMGOLD onderneemt uitgebreide actie om klimaatverandering tegen te gaan

Nieuws 2021
01 oktober 2021

IAMGOLD maakt met trots bekend dat zij zich ertoe committeert om in uiterlijk 2050, netto negatieve broeikasgasuitstoot (GHG) te behalen.


De commitment van IAMGOLD met betrekking tot het behalen van netto negatieve GHG uitstoot bestaan uit twee aparte globale doelen. Het eerste doel betreft reducties in Scope 1 (direct) en Scope 2 (indirect – energie) GHG uitstoot. IAMGOLD verplicht zich ertoe om uiterlijk 2050, haar uitstootprofiel zo dichtbij nul als mogelijk, te reduceren. Initieel werk zal gericht zijn op het definiëren van specifieke opties om de grootste uitstootbronnen van het bedrijf aan te pakken: zware en lichte voertuigparken en energieopwekking en leverantie. IAMGOLD’s afspraken zullen in 2025 bijgesteld worden om doelen op te nemen in onze Scope 3 (indirect – value chain) uitstoot.
Het tweede wereldwijde doel betreft GHG-verwijdering. Het terugdraaien van de effecten van klimaatverandering vergt niet alleen dat uitstoot wordt gereduceerd, maar ook dat er substantiële hoeveelheden GHG verwijderd worden uit de atmosfeer. Als onderdeel van dit doel zal IAMGOLD zich inzetten om netto positieve biodiversiteit te behalen, waarbij het bedrijf zich zal toewijden tot het creëren van meer habitat dan het verstoort. IAMGOLD is van plan om dit wereldwijde doel te behalen door middel van investeringen in natuurvriendelijke oplossingen die biodiversiteitdoelstellingen bevorderen en fungeren als koolstofputten. Er zullen investeringskansen nagestreefd worden bij de operationele sites van het Bedrijf, en ook regionaal en wereldwijde om het maximale voordeel te verzekeren voor elke dollar die geïnvesteerd wordt.


Gordon Stothart, IAMGOLD's President and CEO, verklaarde: “Wij zijn van mening dat het terugdraaien van de effecten van klimaatverandering niet betekent dat uitstoot gestabiliseerd wordt; het vereist dat wij de totale volume van broeikasgassen die jaar in jaar uit in de atmosfeer en de oceanen terecht komen, reduceren. We weten dat we in rap tempo habitat verliezen. We geloven dat de mijnbouwindustrie zijn deel moet doen om het voortouw te nemen bij het creëren van habitat."


Mr. Stothart zei vervolgens: “Absolute reducties vormen een kritiek onderdeel van IAMGOLD’s strategie in het actief tegengaan van klimaatverandering, met investeringen in natuurvriendelijke koolstofcompensatieprojecten die de verwijdering van broeikasgassen ondersteunen. IAMGOLD wijdt zich toe tot het bevorderen van initiatieven met betrekking tot gelijktijdige reductie en verwijdering."
Tegen eind 2022, zal IAMGOLD een externe verificatie van haar emissieverslaglegging voltooien, middellang termijn doelen ontwikkelen en bekendmaken, een high-level roadmap publiceren over hoe het bedrijf van plan is haar wereldwijde doel van netto negatieve uitstoot tegen 2050 te behalen. De roadmap zal ook een geschatte datum geven van wanneer het Bedrijf netto positieve biodiversiteit verwacht. Het werk zal verlopen via een speciale stuurgroep die ondersteund wordt door een reeks externe adviseurs. Als deel van haar verantwoordelijkheids- en rapporteringsraamwerk zal IAMGOLD ook rapporteren volgens de TCFD (Climate-Related Financial Disclosures) richtlijnen. IAMGOLD verwacht haar eerste TCFD rapport eind 2022 te publiceren.