PROCEDURE VAN AANVRAAG TOT GOEDKEURING

Wanneer worden projecten ingediend?

 1. Indiening projectvoorstellen voor Categorieën A en B is uiterlijk de 25e van elke maand
 2. De volledige aanvragen worden in de daarop volgende maand in behandeling genomen.

Het Proces:

 1. Projectaanvragen worden gedaan via de RCF aanvraagformulieren. (Indiening van Categorieën B en C aan de hand van het “project plan document”).
 2. De aanvraag wordt geregistreerd.
 3. Aanvragen die niet voldoen aan de minimale voorwaarden, zoals genomen in de tab “Richtlijnen”, zullen niet in behandeling worden genomen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Deze krijgt eenmaal de mogelijkheid om de projectaanvraag aan te passen conform de voorwaarden van RCF en deze opnieuw in te dienen.
 4. RCF treedt in contact met de aanvrager(s) en bezoekt eventueel de plaats waar het project uitgevoerd zal worden. De aanvrager kan worden uitgenodigd om een toelichting te geven over het project.
 5. De aanvrager ontvangt een schrijven van RCF waarin haar besluit vermeldt staat.
 6. Indien de aanvraag is goedgekeurd, wordt er voor de Categorieën B en C eveneens een sponsoringsovereenkomst voorbereid, welke door de aanvrager, RCF en/of andere relevante belanghebbenden wordt ondertekend.
 7. Het project wordt in uitvoering gebracht conform het door RCF goedgekeurd projectaanvraag dan wel de voorwaarden en condities als genoemd in de financieringsovereenkomst.
 8. Afhankelijk van de duur van het project zal de frequentie van de voortgangsrapportage worden bepaald. Ingeval het project langer dan 1 (één) jaar duurt, vanaf de datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst, zullen er minimaal 3 keer per jaar voortgangsrapportages worden opgestuurd naar RCF en zullen er veldbezoeken en monitoringsessies plaatsvinden.
 9. Na afronding van het project vindt er een projectevaluatie plaats.

***Bekendmaking: De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft ons land niet ongemoeid gelaten, met verstrekkende gevolgen voor de samenleving als geheel. We ervaren ook de negatieve gevolgen van de abrupte uitbraak van de COVID-19-pandemie en passen daarom tijdelijk de tijdlijnen voor aanvraagprocedures aan. Wij vragen uw begrip voor de toepassing van deze flexibiliteit. We zullen ons best doen om in deze uitdagende tijd adequaat te reageren op lokale behoeften.